Wybierz miasto

Dodawanie anonsów jest bezpłatne do odwołania!

Regulamin

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Serwis internetowy www.partneronline.pl nazywany dalej serwisem jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.

2. Serwis umożliwia gościom oraz zarejestrowanym Usługobiorcom prezentację i przeglądanie swoich anonsów, nie jest jednak stroną ani pośrednikiem.

3. Treść publikowanych ogłoszeń ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być tratowana, jako oferta handlowa.

4. Przeglądanie zawartości serwisu jest bezpłatne.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do strony lub jej części dla osób, których umyślne działania są sprzeczne z niniejszym regulaminem.

6. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, zawartość, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
USŁUGOBIORCA

1. Usługobiorcą jest każda osoba fizyczna, która jako Użytkownik Zarejestrowany korzysta z usług Serwisu.

2. Usługobiorcą może być jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz znajduje się w pełni władz umysłowych i psychicznych.

3. W przypadku, gdy korzystającym z Serwisu jest osoba, która nie jest obywatelem polskim, a przepisy kraju jej obywatelstwa przewidują wyższą granicę pełnoletniości niż ukończenie 18 roku życia, osoba taka może być Usługobiorcą tylko wtedy, jeśli osiągnęła ona pełnoletniość zgodnie z prawem państwa obywatelstwa.
WARUNKI REJESTRACJI

1. Do założenia nowego konta wymagane jest podanie nazwy użytkownika oraz adresu email, na który zostanie wysłany kod aktywacyjny. Pola mogą zawierać tylko te dane, do których zostały przeznaczone. W przypadku usunięcia tych danych Usługobiorca traci możliwość korzystania z Serwisu.

2. Zabrania się rejestrowania Usługobiorcy z nazwą, która może zostać uznana za obraźliwą, naruszającą dobra osobiste innych osób, obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.).

3. Zabrania się wykorzystywania konta Usługobiorcy do rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

4. Zabronione jest zakładanie wielu kont przez jedną osobę lub przy użyciu jednego komputera oraz wykorzystywanie ich do oceniania lub komentowania tego samego ogłoszenia. Niedozwolone jest również komentowanie oraz ocenianie ogłoszeń należących do właściciela konta lub osób z nim powiązanych.

5. W przypadku złamania powyższych zasad Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Usługobiorcy oraz usunięcia wszystkich danych z nim powiązanych (tj. komentarzy, ocen, ulubionych itp.) informując o tym właściciela konta drogą emailową na adres podany przy rejestracji konta.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia konta Usługobiorcy wraz z wszystkimi powiązanymi danymi (tj. komentarzami, ocenami, ulubionymi, itp.) w przypadku braku jego aktywności tj. gdy w przeciągu ostatniego roku Usługobiorca nie dokonał udanego logowania do serwisu partneronline.pl

7. W momencie rejestracji Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
ZASADY DODAWANIA OGŁOSZENIA

1. Emisja i dodawanie anonsów jest bezpłatne do 5 lipca 2010 roku.

2. Serwis umożliwia dodawanie ogłoszeń towarzyskich wyłącznie osobom pełnoletnim.

3. Każda osoba może posiadać tylko jedno ogłoszenie ją prezentujące. W pojedynczym ogłoszeniu mogą znajdować się dane i zdjęcia tylko jednej osoby (wyjątek stanowią anonse par i klubów).

4. Każdy anons zostanie sprawdzony telefonicznie przed publikacją.

5. W momencie rejestracji Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.

6. Poprzez dodanie anonsu Usługobiorca oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, które są umieszczane przez niego w Serwisie są prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym oraz że przedstawiają one osobę której numer telefonu został podany w ogłoszeniu. Tym samym Usługobiorca oświadcza, że zamieszczane informacje i fotografie nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych i że w szczególności posiada on autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych fotografii oraz że uzyskał on zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.

7. Osoba zamieszczająca anons ma możliwość jego edycji po wcześniejszej akceptacji Usługodawcy.

8. Na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym raz w miesiącu zostanie wysłana wiadomość w celu potwierdzenia chęci dalszego zamieszczania anonsu, w przypadku niepotwierdzenia anons zostanie wyłączony.

9. Od 6 lipca 2010 roku za emisję ogłoszenia pobierana jest stała opłata w wysokości 50zł miesięcznie.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego wyłączenia ogłoszenia w przypadku nieotrzymania opłaty za jego dalszą emisję.

11. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Usługobiorcy danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

wezwania Usługobiorcy do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,

    wezwania Usługobiorcy do przesłania oryginalnych i niezmodyfikowanych zdjęć w celu ich weryfikacji,
    natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta.

12. Usługodawca serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyn oraz do natychmiastowego jego wyłączenia po stwierdzeniu że ogłaszający dodał nieprawdziwe dane, lub zdjęcia.

13. Usługodawca serwisu może odmówić emisji zdjęć, gdy:

    przynajmniej jeden z wymiarów zdjęcia jest mniejszy niż 350px,
    zdjęcia są nieaktualne, tj. wykonane później niż w ciągu 1 roku,
    zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogą być one nieautentyczne, a przedstawiona na nich osoba nie jest osobą, której numer telefonu został podany w ogłoszeniu,
    żadne z wyświetlanych zdjęć nie prezentuje sylwetki osoby,
    zdjęcia są zbyt słabej jakości,
    przesłane fotografie zostały zmodyfikowane tak, że utraciły one swoją naturalność. Do takich modyfikacji zaliczają się w szczególności:
        podmiana tła na sztuczne - kolorowe / jaskrawe / kontrastowe,
        wszelkie cyfrowe dodatki - np. promyki, kwiatuszki, słoneczka, itp.
        zbyt mocne nasycenie kolorów lub nienaturalna zmiana barwy kolorów (z wyłączeniem zdjęć czarno-białych i sepii).

    14. Usługobiorca zobowiązuje się do:
    przestrzegania autorskich praw majątkowych Usługodawcy oraz innych Osób,
    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Usługobiorców, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Usługobiorców bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu, podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Usługodawcy, Usługobiorców i innych Osób.
    niezwłocznego aktualizowania ogłoszenia za każdym razem gdy zmienią się dane podane wyświetlane w ogłoszeniu Usługobiorcy.

15. Usługobiorca, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez wszystkich Usługobiorców oraz ma świadomość, że treści te będą dla nich ogólnodostępne.

16. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.), naruszających dobra osobiste innych osób. Zabrania się umieszczania zdjęć, których autorskie prawa majątkowe należą do innych osób lub firm bez ich pisemnej zgody na wykorzystanie takich fotografii.

17. W przypadku rezygnacji z ogłoszenia na wniosek ogłoszeniodawcy, usunięcia ogłoszenia spowodowanego naruszeniem niniejszego regulaminu lub nie zastosowaniem się Usługobiorcy do wezwania o dostarczenie niezmodyfikowanych zdjęć serwis nie zwraca kosztów opłaty poniesionej za zamieszczenie ogłoszenia.

18. W przypadku ciągłego i rażącego naruszania regulaminu serwisu, Usługodawca ma prawo wyłączyć wszystkie ogłoszenia należące do osoby łamiącej regulamin i odmówić emisji kolejnych anonsów tej osoby lub anonsów zawierających te same kluczowe dane co w wyłączonych ogłoszeniach.

19. Poprzez dodanie ogłoszenia, zamieszczający wyraża zgodę na następujące modyfikacje dodanych przez niego fotografii:

    dodanie na każdym zdjęciu napisów zwierających nazwę niniejszego serwisu.
    modyfikację graficzną zdjęć (zmianę jasności, kontrastu, nasycenia oraz balansu kolorów, oraz innych modyfikacji mających na celu poprawę jego odbioru) oraz zmniejszenie rozdzielczości i wielkości zdjęć.
    zasłonięcie twarzy osoby widocznej na zdjęciu na wniosek osoby dodającej ogłoszenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu).
    wykonanie innych modyfikacji, tylko na wyłączne życzenie dodającego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca serwisu nie wyrażaja zgody na wykorzystywanie lub przetwarzanie informacji i materiałów zawartych w portalu.

2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach Usługobiorców.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Usługodawców z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Usługobiorców. Treści umieszczane przez Usługobiorców nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady serwisu. Usługobiorca zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Usługodawcy bądź innych Osób.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Usługobiorców niezgodnie z celem działania Serwisu.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Usługobiorca, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

7. Serwis partneronline.pl nie jest pośrednikiem internetowym w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne wynikłe z zapoznania się Internautów.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Każdy z zarejestrowanych Usługobiorców ma prawo do wglądu we własne dane, prawo żądania ich aktualizacji, usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883)

2. Usługodawca ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Usługobiorcę od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Usługodawcy, może on odmówić zawarcia umowy.

3. Usługodawca ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Usługobiorcę od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie oryginalnych niezmodyfikowanych zdjęć, zgód właściwych osób albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek Usługodawca może odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Usługobiorcą.

4. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Mogą one zostać użyte wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania Usługobiorcom niezapowiedzianych wiadomości zawierających informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w regulaminie).
ZMIANA REGULAMINU

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności podania i uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

2. Usługodawca w terminie co najmniej 3 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu zobowiązany jest powiadomić Usługobiorców drogą elektroniczną o zamierzonej zmianie Regulaminu.

3. Zawiadomienie następuje na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę. W zawiadomieniu podaje się treść zamierzonych zmian, termin ich wejścia w życia oraz treść ust. 5.

4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu elektronicznego, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania zawiadomienia określonego w ust. 2.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości", oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu. Brak akceptacji oznacza rozwiązanie umowy z Usługodawcą przez Usługobiorcę z dniem, w którym proponowane zmiany wchodzą w życie.

6. Niniejszy regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://www.partneronline.pl/regulamin.php.
WŁAŚCIWE PRZEPISY

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do obowiązków Usługodawcy oraz zasad ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług, mają zastosowanie przepisy ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204), zaś w pozostałym zakresie - przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883).